Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden van Heemkundekring Vehchele uit deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op:

Maandag 27 februari 2023 (19.30 uur)
Locatie: Raadzaal, Markt 1, Veghel

Agenda:

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Ingekomen post en mededelingen
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 21 februari 2022
 4. Jaarverslag 2022, tevens terugblik activiteiten 2022
 5. Ledenbestand 2022
 6. Financieel verslag, toelichting door penningmeester Tiny Raaijmakers
  Exploitatierekening 2022 en begroting 2023
  Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 7. Aanpassing samenstelling bestuur en benoeming bestuursleden *zie noot onder agenda
 8. Korte presentatie door de werkgroepen
 9. Aanpassing/opfrissing huisstijl
 10. Vooruitblik jaarprogramma 2023
 11. Jubilarissen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting van de vergadering

* Punt 7
Aftredend zijn:
Jan van Erp (niet herkiesbaar), Arno van den Heuvel (niet herkiesbaar) en Henk van der Voort (herkiesbaar)
Alle leden kunnen zich als kandidaat bestuurslid aanmelden.
Eén kandidaat heeft zich beschikbaar gesteld: Paul Wonders

Aanmelden voor deze Ledenvergadering is helaas niet meer mogelijk.