OPROEP TOT EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING IN VERBAND MET STATUTENWIJZIGING

Het bestuur van Heemkundekring Vehchele roept langs deze weg alle leden op tot het bijwonen van een extra Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op:

maandag 8 mei 2023 om 19.30 uur
locatie: Raadzaal, Markt 1, Veghel

Zoals tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van 27 februari 2023 al werd aangegeven en waarmee ingestemd is, dienen de statuten te worden aangepast/herschreven om o.a. te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen én om in aanmerking te komen voor een zogeheten ANBI-kwalificatie.

De huidige statuten van 5 mei 1981, artikel 19 (zie onderstaand voor de tekst) bepalen hoe, ingeval van een gewenste statutenwijziging, formeel te handelen en met hoeveel meerderheid van stemmen het besluit moet worden genomen. Wanneer het vereiste aantal aanwezigen voor de statutenwijziging in de eerste vergadering niet wordt gehaald, dient er binnen vier weken een tweede vergadering te worden gehouden, waarin ongeacht het dan aanwezig aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde van de alsdan uitgebrachte stemmen tot een statutenwijziging kan worden besloten.

Om te voldoen aan artikel 19.2 uit deze statuten uit 1981 ontvangt u hierbij een afschrift van het voorstel tot wijziging van de statuten (herschreven statuten).  Eveneens ligt een afschrift van dit voorstel (herschreven statuten) ter inzage in de bibliotheek (ruimte postbode), Markt 1 in Veghel.

Mocht op maandag 8 mei a.s. wegens gebrek aan het vereiste aantal leden niet tot een statutenwijziging kunnen worden besloten, dan wordt op zaterdag 13 mei 2023 om 10.30 uur in de Raadzaal, Markt 1 in Veghel, een tweede Algemene Ledenvergadering gehouden (binnen vier weken na de eerste vergadering) waarin over het voorstel, zoals dat in de vergadering van 8 mei 2023 is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

U bent van harte welkom om deze extra Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

Met vriendelijke groeten,

Petra Huibers, voorzitter                                                 Arno van den Heuvel, secretaris

 


Statuten Heemkundekring Vehchele van 5 mei 1981, artikel 19

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.