Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden van Heemkundekring Vehchele uit deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op:

maandag 26 februari 2024 (19.30 uur)
locatie: Raadzaal, Markt 1, Veghel

Agenda:
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Ingekomen post en mededelingen
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 27 februari 2023 (v2) en 13 mei 2023
4. Jaarverslag 2023, tevens terugblik activiteiten 2023 (10-01-2024)
5. Ledenbestand 2023 (toelichting door ledenadministrateur Paul Wonders)
6. Financieel verslag (toelichting door penningmeester Tiny Raaijmakers)
a. Exploitatierekening 2023 en begroting 2024
b. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
PAUZE
7. Verkiezing bestuursleden  * Zie noot onder agenda
8. Huishoudelijk reglement (03-01-2024)
9. Vooruitblik jaarprogramma 2024
10. Jubilarissen
11. Rondvraag
12. Sluiting van de vergadering met een presentatie van de digitale weergave (website) van alle materiaal verzameld over de ramen van de Sint-Lambertuskerk

* Punt 7
Aftredend en niet herkiesbaar: Tiny Raaijmakers en in verband met nieuwe opzet structuur bestuur: René Rovers en Marie-Louise van Lieshout
Aftredend en herkiesbaar: Petra Huibers

Wil de Bruijn en Tineke Tax zijn op bindende voordracht van het bestuur kandidaat-bestuurslid (statuten artikel 10.3).

Nieuwe kandidaat-bestuursleden kunnen zich op voordracht door tien of meer leden van de vereniging voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur melden (statuten artikel 10.3).

U bent van harte welkom deze Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Vergeet u niet aan te melden als u komt! Aanmelden kan tot 22 februari 2024 via onderstaand formulier.

Als dit laatste voor u niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met Arno van den Heuvel.

Met vriendelijke groeten,

Petra Huibers, voorzitter                                                      Arno van den Heuvel, secretaris