Geschiedenis van Oud Veghel

Door Martien van Asseldonk

De hogere overheden
     Het graafschap Rode en de eninge van de Kempen
     De bestuurlijke instellingen van het hertogdom Brabant
     De bestuurlijke instellingen van de republiek der Verenigde Nederlanden
     De bestuurlijke instellingen van de meierij van ‘s-Hertogenbosch
     De bestuurlijke instellingen het kwartier Peelland 
     De bestuurlijke instellingen in de periode 1794-1832
     De hoogschout van de stad en Meierij van ‘s-Hertogenbosch
     De kwartierschout van Peelland en de stadhouder
     De rentmeester, onderrentmeesters, de schouw en de houtschat
     De hertogelijke rentmeesters van de domeinen tot 1400 (door Hein Vera)
     De erfsecretarie van Peelland
     De gouverneur
     Het cijnsboek van de hertog van Brabant van 1340

Algemeen
     Hoe oud is Veghel?
     De oudste Veghelse schepenprotocollen
     De tellingen van het aantal huizen in Veghel (1374-1792)
     De Veghelse buurtschappen in 1700
     De rotten
     Lijsten met Veghelse ambtenaren
     De rijkste inwoners van Veghel in 1675
     De rijkste inwoners van Veghel in 1808
 
Volksgebruiken en cultuur (verkering en sexualiteit)
     Sexuele voorlichting en menstruatie
     De dartele bijeenkomsten van jongeren
     De meiviering
     Het nachtvrijen
     Verkering in de twintigste eeuw
     Het bruidegomsbier
     De uitzet
     Het huwelijk en de bruiloft
     Wat de Rooms Katholieke kerk in de jaren dertig pasgetrouwde echtparen leerde
     Een zwangere dienstmeid
     Infanticide
     Verkrachtingen
     Incest
     Prostitutie in Veghel in vroegere tijden
    
Volksgebruiken en cultuur (geboorte)
     Geboorte en doop
     De vroedvrouw en vroedmeester tussen 1678 en 1810
     Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen (door Hans van den broek)
    
Volksgebruiken en cultuur (overlijden)
     Begravingen binnen de muren van de kerk
     Het knekelhuisje op het kerkhof
     Overlijden en begrafenissen
      
Volksgebruiken en cultuur (geloof en bijgeloof)
     Spoken, heksen en de duivel
     Bijgeloof
     Religie en genezing
     Pastoors met bovennatuurlijke krachten
     Het heilige beleefd en bemiddeld
    
Volksgebruiken en cultuur (vechten en verzoenen)
     De toenemende ritualisering van het mesvechten in Veghel
     Verzoeningen
    
Volksgebruiken en cultuur (ontspanning en feesten voor volwassenen)
     De avonden
     Het kolfspelen
     Kaarten en dobbelen
     De kermis
     Het vertier op de jaarmarkten
     Kluchtspelen
     Vastenavond
     Nationale feestdagen
     De viering van de eerste steen en de nok van het huis
    
Volksgebruiken en cultuur (kinderen en kinderfeesten)
     Baden, waden en verdrinken
     Witte Donderdag
     Sint-Maarten
     Sinterklaas
     Onnozele Kinderen
     Nieuwjaar en Driekoningen
     ‘Costkinderen en cleijmeijden’ Jeugdige dienstboden op boerderijen in Zijtaart vanaf de 18de eeuw.

Volksgebruiken en cultuur (charivari’s)
     Het bruidegomsbier
     Het tafelen
     Het beerjagen
    
Volksgebruiken en cultuur (diversen)
     De hygiene
    
Algemeen bestuur
     De bestuurlijke hervorming tussen ongeveer 1575 en 1600
     De ontwikkeling van het plaatselijk bestuur tot 1795
     Het dorpsbestuur tussen 1662 en 1678
     De corporele vergaderingen tussen 1532 en 1802
     De twaalfmannen tussen 1662 en 1802
     Het secretarisambt
     De Veghelse secretarissen (1529-1810)
     De protestantisering van de ambtenaren tussen 1648 en 1795
     De dorpsbode tussen 1744 en 1810
     Het municipaliteitsbestuur in 1795-1801
     Het gemeentebestuur in 1801-1810
     Gerrit van Roij (1754-1816), de eerste Veghelse burgemeester
 
De belastingen
     De tellingen van het aantal huizen in Veghel (1374-1792)
     De bede en de bede-zetters en de bede-collecteurs
     De diversificatie van het belastingstelsel in de zestiende eeuw
     Belastingen en dorpskassen in de Meierij
     De verponding en de verponding-collecteurs
     De contributies tijdens de Franse oorlogen
     De gemene middelen tot 1654
     De gemene middelen tussen 1654 en 1736
     De gemene middelen vanaf 1737
     Het belastingoproer in Veghel in 1686
     De belasting genoemd Het Bedrijf in Eerde
     De kwartierstaux
     De tollen, convooien en licenten
     De collaterale successie, de overdrachtsbelastng en het klein zegel
     De inkomstenbelasting van 1798 en de vermogensbelasting van 1802
     De dorpsbelasting tussen 1697 en 1810

De dorpskas
     Belastingen en dorpskassen in de Meierij
     Oorlogsschade, schulden en het ontstaan van de dorpskas in Veghel (1478-1604)
     De borgemeesters (tevens gezworenen) tussen 1579 en 1599
     De borgemeesters (tot 1662 tevens gezworenen) tussen 1600 en 1699
     De borgemeesters tussen 1700 en 1810
     De inkomsten en uitgaven van Veghel tussen 1604 en 1705
     De rente aan de domheer van Luik
     De dorpsschulden
     De dorpskas en de dorpseigendommen
     De dorpskas en de functionarissen
     Bestuur dorpsfinancien voor 1575

Justitie
     Het graafschap Rode en de eninge van de Kempen
     De oorsprong van de Veghelse schepenbank
     De schepenbank
     Namen van schepenen uit 1347-1529
     Namen van schepenen uit 1529-1899
     Namen van schepenen uit 1600-1699
     Namen van schepenen uit 1700-1795
     De heerlijkheid Erp en Veghel (1566-1648)
     De galg
     Advocaten en procureurs
     De kerkelijke rechtspraak
     Infanticide in Veghel

Veiligheid: toezicht op de openbare orde en de bescherming van de bevolking
     De gezworenen tussen 1379 en 1575
     De gezworenen tussen 1662 en 1810
     De vorster tussen 1379 en 1811
     De schutter en ondervorster tussen 1310 en 1752
     De bedeljager (1699-1810) en tweede dienaar (1772-1810)
     De klepperman tussen 1664 en 1810
     De rotten
     Vagebonden
     De bewaking van Veghel
     De landweer op de grens tussen Veghel en Erp
     De wal tussen Schijndel en Veghel
     De schansen uit 1629
     Hekken en draaibomen
     De schouw

Veiligheid: brandpreventie en brandbestrijding
     Het verbod op open vuur in stallen uit 1698
     Het brandreglement uit 1751
     Materialen voor de bestrijding van brand
     Branden in Veghel (1584-1809)
     Brandweer en branden in Zijtaart (1587-1979)
     Ordonnanties en reglementen ter voorkoming en bestrijding van brand
     De brandmeesters

Gezondheidszorg
     De dokters in Veghel tussen 1537 en 1810
     Veghelse recepten voor medicijnen uit 1652
     Een Veghelse recept tegen de rode loop uit ca, 1781
     De vroedvrouw en vroedmeester tussen 1678 en 1810
     Visitaties van gewonden en lijkschouwingen tussen 1680 en 1804
     De hygiene
     De volksgezondheid in Veghel voor 1810
     De geestelijk gehandicapten
     Infanticide in Veghel
     Religie en genezing

Armenzorg
     De stichting van de armentafel en de armmeesters (1369-1808)
     De spijnden
     Functionarissen: de dienstverleners
     Functionarissen: de administratie
     De financien
     Enkele trieste gevallen
  
Onderwijs
     De oprichting van de eerste school in Veghel (1340-1510)
     De schoolmeesters van Veghel (1510-1810)
     De school en het schoolhuis (1597-1810)
     De oprichting van de tweede school in Veghel (1797-1810)
     De schuilkerk en de katholieke bijschool over de grens met Uden (1638-ca. 1740)
     De katholieke bijschool in Zijtaart (tot 1715)
     Het schoolkerkhof en de plaats van de brug over de Aa
     De kapel, school, schoolhuis en kerk te Eerde
     De geletterdheid van de Veghelse bevolking rond 1800

Kerk: oorsprong
     Het Oude Kerkhof en de eerste kerk van Veghel
     De verplaatsing van de kerk en de verdeling van de tienden (1150-1190)

Kerk: functionarissen
     De patroon van de Veghelse kerk (1300-1648)
     De familie Heijm (1300-1500)
     De persoon van de Veghelse kerk (1340-1689)
     De pastoors en kapelaans (1393-1571)
     De pastoors en kapelaans (1571-1810)
     De dominees (1648-1823)
     De kerkmeesters (1378-1810) en de kerkrekeningen (1655-1810)

Kerk: tussen protestanten en katholieken
     Paepsche stoutigheden in Veghel (1662-1803)
     De sluiting van de schuurkerk in  1704
     De overdracht van de kerk aan de katholieken (1798-1819)

Kerk: kerkgebouwen
     
Het kerkhuis op Udens grondgebied
     De schuurkerk (1672-1822)
     Het onderhoud van de kerktoren, de klokken en het uurwerk
     Het onderhoud van het schip van de kerk
     De kerkbrand in 1757
     Reconstructie van de plattegrond van de kerk anno 1791

Kerk: pastorie
     De oude pastorie
     De nieuwe pastorie

Kerk: begravingen en kerkhoven
     Het Oude Kerkhof 
     De eerste kerk van Veghel
     Begravingen binnen de muren van de kerk
     Het knekelhuisje op het kerkhof
     Het gebruik en het onderhoud van het kerkhof
     Overlijden en begrafenissen

Kerk: diversen
     De kerkelijke rechtspraak
     Kerk en sociale identiteit
     Ooievaars en uilen op en in de Veghelse kerk (1681-1767)
     Duiven in de kerktoren
     Een inventaris van de katholieke kerk uit 1652
     Religie en genezing
     Pastoors met bovennatuurlijke krachten
     Het heilige beleefd en bemiddeld
     Het huwelijk
     
Kerk: altaren
   
 Het Heilig Sacrament in het hoogkoor en de wekelijkse sacramentsmis
     Het Sint-Agatha altaar
     Het altaar toegweid aan de HH. Maria en Barbera en het St. Barberagilde
     Het Sint-Katharina altaar en het Sint Katharinagilde
     De twee Maria-altaren en het koor aan de noorzijde van de kerk met de grafkelder
     Het Sint-Joris en Anna altaar en het Sint Jorisgilde
     Het altaar van het Heilige Kruis
     Het tijdelijke altaar van Sint Petrus en Paulus

Kerk: kapellen
     De kapel en het broederschap aan het Havelt
     De Dorshoutse kapel en de Kapelkuil
   
 Het Heijs kapelleke
     De kapel, school, schoolhuis en kerk te Eerde

Broederschappen en schuttersgilden
     De kapel en het broederschap aan het Havelt
     Het altaar toegeweid aan de HH. Maria en Barbera en het St. Barberagilde
     Het Sint-Katharina altaar en het Sint Katharinagilde
     Het Sint-Joris en Anna altaar en het Sint Jorisgilde
     De Veghelse broederschappen en schuttersgilden

Gemeint (gemene gronden), oorsprong:
     De laatmiddeleeuswe transitie en het ontstaan van de gemeint van Veghel
     De oorsprong van de heerlijke rechten op de wildernis

Gemeint: privileges en regulering
     De balkcijnzen
     De gemeintsbrief van 1310
     Het privilege voor de gemeint uit 1379
     De voorpotingen en de pootkaarten uit 1428-1468 en 1629
     De keuren en breuken uit 1559
     De keuren en breuken uit 1785
     Het schutreglement uit 1804
     Die Ghemeyn Hondert Vechelse Buenre
 

Gemeint: de grenzen
     De grenspunten Audebeke en Nuwebeke
     Het grenspunt Eerde
     De grenspunten Truheestersgrave en Koeveringse molen
     De grens van de gemeint tussen de Koeveringse molen en Rijckoutsvoert
     De Ricartsvoort (door Anton Schuttelaars)
     De grenzen van de heerlijkheid Jekschot
     De grens van de gemeint tussen Rijckoutsvoert en de Reenputten
     De grens van de gemeint tussen de Reenputten en de Aa
     De Aa als grens van de gemeint van Veghel aan de kant van Erp
     De grens tussen de gemeintes van Veghel en Erp ten noorden van de Aa
     De grens met Uden
     De grens met Nistelrode
     De grens met Dinther
     De grenzen van de gemeint uit 1310 vergeleken met de grenzen van de latere gemeente

Gemeint: diversen
     Gemeintes, gemeintsgrenzen en dorpsbestuur
     Het ontstaan van de grenzen in Eerdse
     De uitgiften van nieuwe erven (1190-1832)
     De schutskooi
     De rentmeester, onderrentmeesters, de schouw en de houtschat
     De schouw
     Die Ghemeyn Hondert Vechelse Buenre

Gemeint en economie: gebruik van de gemeint
     De jacht in Veghel
     Het houden van bijen
     De turf
     Plaggen, vlaggen en maaien
     Het winnen van zand
     Het steken van leem en steenovens
     Het roten van vlas en de bleekvelden
     Bossen en bomen

Economie: landbouw en veeteelt
     De ontwikkeling van de landmaten in de Meierij PDF
     De uitgiften van nieuwe erven (1190-1832)
     De uitgiften en maten van de beemden
     Het vissen in de Aa
     De landbouwgewassen
     De vlasteelt (door Piet van Nunen)
     De vlasteelt in Veghelse bronnen
     De hopteelt in Veghel en de handel in hop door Veghelaren
     Bossen en bomen
     Pachtcontracten en het drieslagstelsel
     Die Ghemeyn Hondert Vechelse Buenre
     Bodemvruchtbaarheid en bemesting
     De asschuur en de bemesting met as en beer
     De beemden
     Het bevaarbaar maken van de Aa
     Het vee
     De paarden
     De trekossen
     De gezondheid van het vee voor 1810
     De conjunctuur in de achttiende eeuw. Waar zijn de paarden gebleven?
     De vernieuwende boer
     Schapenhouderij in Zijtaart (1862-1922)
     ‘Costkinderen en cleijmeijden’ Jeugdige dienstboden op boerderijen in Zijtaart vanaf de 18de eeuw.
     Het slachten van varkens door Has, Wim en Leo Vissers uit Zijtaart
    
Economie: ambachten, handel en nijverheid
     Ambachten in Veghel in de veertiende en vijftiende eeuw
     Ambachten en nijverheid in Veghel tussen 1500 en 1848
     De Veghelse handel en handelaren tot 1810
     Tappers en herbergiers
     De bierbrouwerijen voor 1832
     De donderdagse weekmarkt en de boterwaag
     De vier jaarmarkten
     Het slachten (midden van de twintigste eeuw)

Molens
     De windmolen in de straat
     De rosmolen bij de windmolen in de straat
     De oliemolen bij het Ketelwiel
     De oliemolen aan het Hoogeinde
     De oliemolen aan de Molenstraat
     De oliemolen op Blankenborch
     De handpelmolentjes
     De Kilsdonkse watermolen in Veghelse bronnen
     De Kilsdonkse watermolen (door Ester Vink) PDF
     De Koeveringse windmolen (door Ester Vink) PDF

Maten en gewichten
     De ontwikkeling van de landmaten in de Meierij PDF
     Maten en gewichten
     De ijkmeester

Regelgeving
     De ontwikkeling van de landmaten in de Meierij PDF
     De gemeintsbrief van 1310
     Het privilege voor de gemeint uit 1379
     De pootkaarten uit 1428-1468 en 1629
     Het gebruik van Kilsdonkse molen in 1491
     De keuren en breuken uit 1559
     Die Ghemeyn Hondert Vechelse Buenre
     De omslag van oorlogsschade in 1587
     De Leigraaf in 1612
     Het bestuurlijk reglement uit 1662
     De levering van diensten in 1698
     Het concept brandreglement uit 1732
     Ordonnanties en reglementen ter voorkoming en bestrijding van brand
     De ordonnantie op de boterwaag uit 1753
     De keuren en breuken uit 1785
     Het schutreglement uit 1804
  
Dieren
     Vogels in de Meierij (door dominee Hanewinckel)
     Ooievaars en uilen op en in de Veghelse kerk (1681-1767)
     Duiven en kraaien
     Vissen, reptielen en amphibieen in de Meierij (door dominee Hanewinckel)
     Het vissen
     Wolven in Veghel
     Insecten in de Meierij (door dominee Hanewinckel)
     Het houden van bijen
   
Planten
     Bomen en heesters in de Meierij (door dominee Hanewinckel)
     Bossen en bomen
     Bloemen en kruiden

De Aa
     
De loop van de Aa bij kasteel Frisselstein
     De afvoer van het water van de Aa
     De Kilsdonkse watermolen in Veghelse bronnen
     De Kilsdonkse watermolen (door Ester Vink) PDF
     Baden, waden en verdrinken
     Het vissen
     Het bevaarbaar maken van de Aa
     Beschrijving van de rivier de Aa uit 1809
     De schouw

Waterlopen
     De waterlopen tussen Zijtaart en Zondveld
     De waterlopen op Jekschot
     De Grote Loop op De Dubbelen (1802)
     De waterlopen op het Beukelaar
     Een nieuwe sloot bij de Krekelshof (1790)
     Een loop bij de dijk naar de Lijnse Boom
     Het onderhoud van de waterlopen

Wegen (ten westen van de Aa):
     De Sluisdijk (voor 1540)
     De Schijndelse Dijk (1699)
     De Biezense Dijk (1699)
     De Eerdse Pad (verbeterd in 1731) en de Nieuwe Rooise Dijk (1804)
     De Rooise Pad, de Oude Rooise Dijk (1749) en de Nieuwe Rooise Dijk (1777)
     De Zondveldse Dijk (1749), Lijnse Dijk en het voetdijkje naar Zondveld (circa 1810)
     De dijk naar Lieshout (1801-1802)

Wegen (ten oosten van de Aa):
     De Nieuwe Dijk op het Hezelaar (voor 1384)
     De Kerkdijk (voor 1530)
     De Achterdijk (voor 1609)
     De Erpse Dijk (1699)
     De Hamse Dijk (1749)
     De Udense Pad en de Udense Dijk (1758)
     Het pad van de Hei naar het Havelt (1758)
     De verharding van de weg in de kom (1791-1792 en 1802)
     De Goordonkse Dijk (1790)
     Het dijkje bij de grens met Uden (1790)
     De Watersteeg (verbeterd in 1699), Vorstenbossche Dijk (1749) en Hazelbergse Dijk (1802)
     Twee dijken in het Middegaals Broekje (1793 en 1802)
     De Beukelaarse Dijk (1802-1803)
     De Donkeren Dijk
     Een dijk op Hennenberg (1803)
     Een nieuwe dijk op het Dorshout

Wegen (algemeen):
     Het onderhoud van de wegen
     De wegen onderhouden door de rotten in 1662
     De wegen onderhouden door de rotten in 1760
     Wegen en nieuwe erven
     Versmalling van wegen
     De interlokale wegen
     De voorgeschreven breedte van de wegen
     De rotten
     De schouw

Voorden, bruggen, vonders en schoren (ten westen van de Aa)
     De Ricartsvoort (door Anton Schuttelaars)
     De schoren en vonders op de Schijndelse Dijk en de Eerdse Pad
     De schoren en vonders op Zondveld en Zijtaart
     De schoor op de Biezense Dijk
     De schoren en vonders op de Nieuwe Rooise Dijk
     De vonders en buis op de Bleek
     De schoren op het Dorshout
     Een schoor op de Abenhoef en een op de Kempkes

Voorden, bruggen, vonders en schoren (ten oosten van de Aa)
     Het schoolkerkhof en de plaats van de brug over de Aa
     De schoor op de Erpse Dijk
     De schoor op de Vorstenbosche Dijk
     De brugjes op de Udense djk en de schoor op het Udense Pad
     De vonders op het pad van het Havelt naar de Hei
     De schoor, vonder en buis in de gracht om het schoolhuis
     De schoor op de Middegaalse Dijk
     De schoren op de Hei

Voorden, bruggen, vonders en schoren (algemeen)
     
De brug over de Aa in het centrum
     Het geschil met Jan van Wanroij over de reparatie van de brug over de Aa (1793-1804)
     De oude brug, hoge vonder en mestbrug op de Leest
     De Veghelse voorden
     Het onderhoud van de schoren en vonders op de wegen door de gemeint
     Het onderhoud van de schoren en vonders door particulieren

Eigendommen van het dorp
     De schutskooi
     Hekken, draaibomen en offerstokken
     De comme
     De schansen uit 1629
     De wal tussen Schijndel en Veghel
     De landweer op de grens tussen Veghel en Erp
     De oude raadkamer ofwel het eerste raadhuis uit 1654
     Het boterhuis ofwel het tweede raadhuis uit 1720
     Het derde raadhuis uit 1781
     De nieuwe pastorie
     Bossen en bomen
     De kalkkuil
     De geselborden, aanplakborden en handwijzers
     De huisnummers
     Materialen voor de bestrijding van brand
     De dorpsput en brandkuilen
     De dorpspomp
     De straatlantaarns
     De asschuur en de bemesting met as en beer
     De school en het schoolhuis (1597-1810)
     De oprichting van de tweede school in Veghel (1797-1810)

Oorlogen en diensten
     Diensten (algemeen)
     De brabantisering (circa 1100-1250)
     De oorlogen tussen 1288 en 1334
     De oorlogen tussen 1356 en 1374
     De Gelderse oorlogen van 1386-1400
     De Gelderse oorlogen van 1465-1499
     De Gelderse oorlog van 1504-1508
     De Gelderse oorlog van 1511-1513
     De Gelderse oorlogen van 1524-1528 en 1533
     De plundertochten onder leiding van Maarten van Rossum in 1542-1543
     Diensten geleverd in 1568-1608 (oorlog)
     Het bloedbad van Vegel op 8 juni 1587
     Diensten geleverd in 1609-1621 (twaalfjarig bestand)
     Diensten geleverd in 1622-1629 (oorlog)
     Diensten geleverd in 1630-1648 (oorlog)
     Diensten geleverd in 1649-1664 (vrede)
     Diensten geleverd in 1665-1667 (oorlog)
     Diensten geleverd in 1668-1671 (vrede)
     Diensten geleverd in 1672-1678 (oorlog)
     Diensten geleverd in 1679-1687 (vrede)
     Diensten geleverd in 1688-1697 (oorlog)
     Diensten geleverd in 1698-1702 (vrede)
     Diensten geleverd in 1702-1713 (oorlog)
     Diensten geleverd in 1714-1740 (vrede)
     Diensten geleverd in 1741-1748 (oorlog)
     Diensten geleverd in 1749-1791 (vrede)
     Diensten geleverd in 1792-1795 (oorlog)
     Diensten geleverd in 1796-1810 (vrede)
     Dansen om de vrijheidsboom in 1793
     De burgerwacht (1797-1801)
     De vlucht van Johannes Waggelmans (1809)
     Veghelse soldaten in dienst van Napoleon (1812-1813)
     Gesneuvelde militairen (1940-1945) PDF
     Dagboek van Jan Deckers (Eerde) (tweede wereldoorlog) PDF
     Vondsten rond de Hell’s Highway (tweede wereldoorlog) PDF

Personen, families en groepen
     De liefde van Peter van Middegael (door Mechelien Spierings)
     Gegevens over dominee Craijenhof
     Bedeljager Martinus Tielemans (1753-1758)
     Jonkheer Josephus Francisus de Kuyper (1787-1843) (door Willem Timmers)
     Exit Thomas Rittingh (1714-1717)
     De vlucht van Johannes Waggelmans (1809)
     De moord op Mie de Heks
     De moord op Mie de Heks (Harrie van Kuijk) PDF
     De familie Heijm (ca. 1300-1500) (door Hans Vogels)
     De familie van Erp (ca, 1275-1450) (door Hans Vogels) PDF
     De familie Donckers (door Leo Adriaenssen) PDF
     Joden in Veghel voor 1810
     Vagebonden
     De familie van de Zijtaartse schoolmeester Adrianus van de Ven
     Op de koffie bij Mien Ketelaars – Van de Biggelaar
     Op de koffie bij Jo Versantvoort – Schevers
     Op de koffie bij Tijn van de Tillaart en Mientje van de Ven

Gebeurtenissen
     De boerenopstand van 1363

     De liefde van Peter van Middegael (door Mechelien Spierings) PDF
     Het geschil in 1498
     Het bloedbad van Vegel op 8 juni 1587
     Een wonderbaarlijke genezing in 1640
     Paepsche stoutigheden in Veghel (1662-1803)
     Het belastingoproer in Veghel in 1686
     Een Veghelse boer vond in 1697 een kat in de zak
     Exit Thomas Rittingh (1714-1717)
     De kerkbrand in 1757
     Branden in Veghel (1584-1809)
     Brandweer en branden in Zijtaart (1587-1979)
     Dansen om de vrijheidsboom in 1793
     De vlucht van Johannes Waggelmans (1809)
     De moord op Mie de Heks
     De moord op Mie de Heks (Harrie van Kuijk) PDF
     De Zijtaartse Reiger en Eerdse Ooievaar
     Oorlog 1940 en 1944: gesneuvelde militairen
     Oorlog 1944: gevechten in de Eerdse duinen PDF
     Oorlog 1944: dagboek van Jan Deckers (Eerde) PDF
     Oorlog 1944: vondsten rond de Hell’s Highway PDF
    
Leengoederen van de hertog van Brabant
     Het Leengoed Hartveld
     Het leengoed t’ Overacker en het Hooguis
     Het leengoed Overaa (Martien van Asseldonk)
     Het leengoed Overaa (Rolf Vonk) PDF
     Het leengoed de Poederveldse Hoeve
     Het leengoed de Baecxhoeve
     De leengoederen Haenvelt en Langvelt

Andere landgoederen en huizen
     De Hoeven Goot en Klein Zijtaart
     De Heihoef
     De Beersmans Hoeve
     De Wielse Hoef
     De Monichoeve van de abdij Heilissem
     Het goed Ten Boemgarde
     De Hoeve Grootdonk
     Brouwerij Den Gentenbuyk (door Rolf Vonk) PDF
     Het Bosch genaemt den Ekelkamp (door Rolf Vonk) PDF

Veghel centrum
     De eerdere reconstructie van de kom van Veghel door Cornelissen en Kakebeeke
     Het ontstaan van de Straat van Veghel
     Het schoolkerkhof en de plaats van de brug over de Aa
     De Achterdijk en de kom van Veghel
     Kasteel Frisselstein
     Het leengoed t’ Overacker en het Hooguis
     Het Slotje, ofwel de oude pastorie aan het Hezelaar
     De verharding van de weg in de kom (1791-1792 en 1802)
     Het bos genaamd Ekelkamp (over Veghel-centrum ten westen van de Aa-brug, door Rolf Vonk)

Mariaheide
   
Het Heijs capelleke
     De Beersmans Hoeve
     De Kleine Hintelt
     Die Ghemeyn Hondert Vechelse Buenre
     Het leengoed de Poederveldse Hoeve
     De ligging van de Hoge en Lage Heide
     De drie huizen van Driehuizen
     Blankes Kerkhof
     De schuilkerk en de katholieke bijschool over de grens met Uden (1638-ca. 1740)

Eerde en Krijtenburg
     Het ontstaan van de grenzen in Eerdse
     De Zijtaartse Reiger en Eerdse Ooievaar
     Het geschil in 1498
     De Eerdse gedingen
     De Eerdse gedingen, gegevens per jaar
     Hoe Eerde Veghels werd
     De kapel, school, schoolhuis en kerk te Eerde
     Rooise belangen op Logtenburg
     Hoe Krijtenburg Veghels werd
     Ruzie om Eerde en Krijtenburg (1719-1793)
     Het Leengoed Hartveld
     De strijd van de Hoeve Hartveld (1511-1771)
     De wal tussen Schijndel en Veghel
     Schijndelse huizen en grond in Eerde
     De Hoeve Grootdonk
     Het vonnis en de Vonniskamp

De Heerlijkheid Jekschot
      De oprichting van de heerlijkheid Jekschot
      De uitgiftebrief van Jekschot
      De grenzen van de heerlijkheid Jekschot
      Het cijns- en leengoed van Jekschot
      De geografie van de heerlijkheid Jekschot

      De Heihoef
      De waterlopen op Jekschot
      De boerenopstand van 1363

      Baron Van Leefdael over Jekschot (rond 1640)

      Het geschil in de zeventiende eeuw
      De geschillen over de belasting in de zeventiende eeuw
      Het geschil in 1745 over de jacht in Jekschot
      De dijk naar Lieshout (1801-1802)

Zijtaart
     Een verklaring voor de naam ‘Zijtaart’ (door Dr. Harrie Lamers)
     De katholieke bijschool in Zijtaart (tot 1715)
     De oprichting van de tweede school in Veghel (1797-1810)
     De sterke gemeenschapszin in Zijtaart
     ‘Costkinderen en cleijmeijden’ Jeugdige dienstboden op boerderijen in Zijtaart vanaf de 18de eeuw.
     De moord op Mie de Heks
     De moord op Mie de Heks (Harrie van Kuijk) PDF
     De Zijtaartse Reiger en Eerdse Ooievaar
     De Zondveldse Dijk (1749), Lijnse Dijk en het voetdijkje naar Zondveld (circa 1810)
     Hoe het Leins Ven Veghels werd
     Schapenhouderij in Zijtaart (1862-1922)
     Brandweer en branden in Zijtaart (1587-1979)
     De waterlopen tussen Zijtaart en Zondveld
     Peter Vinke over het Hool en het Gerecht
     De familie van schoolmeester Adrianus van de Ven
     Op de koffie bij Mien Ketelaars – Van de Biggelaar
     Op de koffie bij Jo Versantvoort – Schevers
     Op de koffie bij Tijn van de Tillaart en Mientje van de Ven
     Geschiedenis van klooster Sint-Cecilia tot 1996
     Kroniek van klooster Sint-Cecilia, samengestel door zuster Germana
     Ode aan Zijtaart door An Munsters
     Het slachten van varkens door Has, Wim en Leo Vissers
     De oprichting van de parochie (lezing op de vrijwilligersdag op 4 oktober 2015)
     Ballade van Johan de Koning door zijn zoon Harrie
     Deels ware deels dichterljke vertelling van Harrie de Koning