Maatregelen ter voorkoming en tegengaan van grensoverschrijdend gedrag – HKK Vehchele

Maatregelen ter voorkoming en tegengaan van grensoverschrijdend gedrag

Iedereen in Heemkundekring Vehchele moet zich op elke plek en op elk moment veilig voelen.
De vereniging verzet zich tegen iedere ongewenste omgangsvorm zoals bijvoorbeeld  discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, seksuele voorkeur, nationaliteit, afkomst, burgerlijke staat, gezondheid, handicap, leeftijd of welke andere oneigenlijke grond dan ook en pesten. Het is van groot belang dat de persoon die daarmee wordt geconfronteerd zijn of haar verhaal kwijt kan.

Pesten
Dit is herhaald ongewenst negatief gedrag waartegen iemand niet in staat is zich te verdedigen. Dit kan (een combinatie van) verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag zijn.

Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving die als ongewenst worden ervaren.

Discriminatie
Bij discriminatie is sprake van een ongelijke behandeling van personen: het achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van persoonlijke kenmerken zoals geslacht, huidskleur, religie of seksuele geaardheid.

Agressie en geweld
Van agressie en geweld is sprake als een persoon psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen door collega’s of klanten.

De vereniging zal gerichte maatregelen treffen tegen ongewenste omgangsvormen discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en/of geweld, deze  te voorkomen en in voorkomende gevallen te bestrijden.

Commitment:

  1. Leden van de vereniging bejegenen elkaar en andere mensen die zij in verband met de vereniging tegen komen collegiaal en met respect.
  2. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
  3. Leden onthouden zich tegenover andere leden van grensoverschrijdend gedrag.
  4. Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige of beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen discriminatie, uitsluiting, agressie, geweld, bedreiging, belediging en/of pesten.
  5. Het in strijd handelen met de voorgaande bepaling geldt als een verboden gedraging en kan leiden tot disciplinaire maatregelen.
  6. Ieder lid dat in een situatie discriminatie of ander ongewenst gedrag signaleert, dient dit aan de orde te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door de persoon die het gedrag vertoont hierop aan te spreken, dan wel het bestuur te informeren of onze externe vertrouwenspersoon Pieter H.F.M. van Dieperbeek, vandieperbeekcc@ziggo.nl / 06 54 95 72 04 hiervan op de hoogte te stellen.

De externe vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leden en andere mensen die binnen de vereniging geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag. Hij handelt in vertrouwen, onafhankelijk van het bestuur en in en met overleg van degene die in dit verband een beroep op hem heeft gedaan.