ANBI

GEGEVENS HEEMKUNDEKRING VEHCHELE
Naam………………………………..Heemkundekring Vehchele
Bezoekadres………………………. Heemkamer in het Raadhuis, Markt 1, 5461 JJ Veghel
Correspondentieadres…………… Slotje 17, 5461 HM Veghel
Telefoonnummer…………………. 06 25 47 82 55
Fiscaal nummer/RSIN ……………..8061.90188
KVK ………………………………….40217323
Bankrekening IBAN-nummer……. NL52 RABO 0153 3931 73

 

DOELSTELLING
De vereniging heeft als doel het in brede kring bevorderen van belangstelling voor het materiële en immateriële erfgoed in het algemeen en die van het werkgebied in het bijzonder, door leden en belangstellenden te betrekken bij historisch en archeologisch interessante projecten. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken, voorwerpen, taal en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied en zijn omgeving.
Verder door erfgoededucatie, het houden van lezingen, publiceren van onderzoeksresultaten in ons kwartaalblad de Kroniek, organiseren van excursies en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede door samenwerken aan activiteiten van andere verenigingen, die met het genoemde doel verband houden of daarvoor van belang zijn. We beschrijven, digitaliseren en maken verzameld materiaal toegankelijk.

HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN
Het beleidsplan is de leidraad voor het functioneren van Heemkundekring Vehchele nu en in de toekomst. Welke keuzes zijn en moeten er worden gemaakt en waarom. Wat wil het bestuur realiseren en met welke inspanning. Het beleidsplan is eveneens een toetssteen voor de realisatie van eerder genomen beslissingen en de taken die uitgevoerd zijn en worden.
Bij een subsidieaanvraag kunnen officiële instanties, indien nodig, kennisnemen van het beleidsplan. Het beleidsplan is een hulpmiddel voor en bij de samenwerking met andere heemkundekringen en/of andere instanties.
2023-02 – HKK beleidsplan DEFINITIEF.pdf

BESTUURSFUNCTIES
– Voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester
– Ledenadministrateur
– Algemeen bestuurslid (2x)

Om toekomstbestendiger te zijn wordt op termijn het aantal bestuursfuncties teruggebracht naar vijf. Dit aantal is conform hetgeen is vastgelegd in de statuten d.d. 2 juni 2023, artikel 10.1. We zitten nu (2024) nog in een overgangsfase.

GEGEVENS VAN DE BESTUURDERS
– Voorzitter (geregistreerd) Petra Huibers-Hendriks
– Secretaris (geregistreerd) Tineke Tax-van Vliet / secretariaat@vehchele.nl
– Penningmeester (geregistreerd) Wil de Bruijn
– Bestuurslid (geregistreerd) Paul Wonders / ledenhkk@vehchele.nl
– Bestuurslid (geregistreerd) Henk van der Voort
– Bestuurslid (geregistreerd) Bert Cornelis – overleden 14 mei 2024

BELONINGSBELEID
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun verleende diensten. Ook actieve leden buiten het bestuur ontvangen voor hun inspanningen geen beloning, noch een onkostenvergoeding.

ACTUEEL VERSLAG VAN UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
2024-01 – HKK Vehchele jaarverslag over 2023 – def.pdf

FINANCIELE VERANTWOORDING
Resultatenrekening 2023 en 2022 en begroting 2023 en 2024.pdf
Balans 2023.pdf

NALATEN AAN HEEMKUNDEKRING VEHCHELE
Informatie en uitleg.pdf