Vereniging

Sinds 1985 beschikt heemkundekring “Vehchele” over een eigen onderkomen op de eerste verdieping van “Het Raadhuis” Markt 1 te Veghel.

Heemkunde betekent letterlijk: Kennis van de eigen omgeving en haar bewoners in al haar aspecten en dan vanaf de oudheid tot het heden en zowel boven de grond als eronder en het geestelijk erfgoed net zo goed als het stoffelijke.

Wat wil heemkundekring “Vehchele” bereiken?

 • In brede kring belangstelling wekken voor en bevorderen van kennis over heemkunde in het algemeen en van Veghel met de kernen Eerde, Maria-Heide, Veghel en Zijtaart in het bijzonder.
 • Onderzoeken en vastleggen van verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder meer geschiedenis, volksgebruiken, religieuze gebruiken, dialect, bodemarchief, landschap, architectuur, ruimtelijke ordening en milieu.
 • Bewaren en/of veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, roerende en onroerende goederen, voorwerpen en oudheidkundige gegevens.

Hoe wil heemkundekring Vehchele dat bereiken?!:

 • Organiseren van lezingen en excursies met heemkundig interessante onderwerpen.
 • Verzamelen van allerlei materiaal over Veghel, Eerde, Maria-Heide en Zijtaart, zoals foto’s, dia’s, ansichten, (video)films), oude dorpskaarten, kadasterkaarten, artikelen uit dag- en weekbladen en verdere documentatie met betrekking tot het dagelijks gezinsleven, scholen, verenigingen et cetera.
 • Verzamelen van bidprentjes, gedachtenisprentjes, communieprentjes en andere devotionalia.
 • Beschrijven van het verzamelde materiaal en, zo mogelijk digitaal, toegankelijk maken.
 • Ondersteunend bodemonderzoek doen naar sporen uit het verleden en daarmee samenhangend historisch onderzoek, en resultaten vastleggen.
 • Participeren in de Gemeentelijke Monumenten Commissie en Commissie Straatnamen.
 • Behulpzaam zijn bij heemkundig onderzoek door derden en onder meer studerende jeugd begeleiden en stimuleren bij onderzoek naar plaatselijke geschiedenis.
 • Publiceren van onderzoeksresultaten in onze Kroniek en andere media.